Apply for a new account

This account gives you an access to the following systems of Central Applications:
 • SEKS - electronical system of students accomodation
 • eWniosek - system to organize the registration and document workflow
 • Wybory - electoral system of WUT Students' Union

* - required

User data
All names should begin with uppercase letter, followed by lowercase letters. Good: "John", "Smith". BAD: "JOHN", "smith", "sMITH". Imiona i nazwisko powinny zawierać polskie znaki (o ile występują).
Password must contain at least 8 characters, lower case and upper case letter and number or special character.
Names declination
Contact data
Personal data

Na Wiki SSPW możesz znaleźć informacje o wykorzystywaniu poszczególnych danych.

The mandatory document for polish people is PESEL number or WUT student number (in proper field), for people from the Schengen Area is identity card number or passport number, for others is passport number.
When entering documents numbers please use only uppercase letters and digits.
__Aby potwierdzić swój status studenta PW w systemie Core (oraz SEKS i Ewniosek), należy podać numer PESEL.
WUT student number should contain 6 digits or 4 digits preceded by a 'K-' or 'F-' for students exchanges.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika Warszawska informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych. Można skontaktować się z nim, pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl
 3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie danych niezbędnych do utworzenia konta i korzystania z Aplikacji Centralnych oraz systemów powiązanych, między innymi: imię, nazwisko, miejse zamieszkania, telefon, adres e-mail, numer PESEL, numer dowodu.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celach związnych z procesami związanymi z Aplikacjami Centralnymi oraz systemami powiązanymi, między innymi w celu: procesowania, ewidencji i rozliczenia wniosku o dofinansowanie projektów; procesowania, ewidencji i akceptacji wniosków o zakwaterowanie w Domach Studenckich oraz na potrzeby organizacji wyborów do organów Samorządu Studentów. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
 5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została udzielona) w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.
 9. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia Pani/Panu korzystanie z Aplikacji Centralnych oraz systemów powiązanych.
 11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
 12. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.